સ્વ. દેવેન્દ્રભાઈ દેસાઈના દુઃખદ નિધન અંગે ઘેરા શોકની લાગણી : 15-02-2024