સાબરમતી નદી દેશની બીજા નંબરની સૌથી પ્રદૂષિત નદી, સાબરમતીનું પાણી પીવાલાયક નથી રહ્યું. : 03-02-2023

Click Here to Download Press Note

MD PRESSNOTE_03-02-2023 –

Tags: