સલામત ગુજરાતમાં કાયદો વ્યવસ્થાની કથળતી સ્થિતિ ચિંતાજનક. : 08-04-2024