સરદાર સરોવર ડેમમાં મોટા પાયે પાણી છોડાતા : 18-09-2023