શ્રી મુકુલ વાસનીકજીને ગુજરાત કોંગ્રેસ સંગઠનના પ્રભારી તરીકે સોંપાયેલ જવાબદારી : 17-08-2023