શ્રી મુકુલ વાસનીકજીએ કોંગ્રેસ પક્ષમાં જોડાનાર તમામ આગેવાન-કાર્યકરોને આવકાર સાથે અભિનંદન : 19-10-2023