શું ગુજરાત ના સુંદર દરિયા કિનારા ના સુંદર બીચ ખતરા માં છે? : 10-04-2023