લોકસભા પરિણામો બાદ વ્હાલા ગુજરાતીઓનો આભાર માનતા શ્રી શક્તિસિંહ ગોહિલ. : 04-06-2024