લૂ લાગવાથી (sun stroke) થનાર મૃત્યુમાં ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ : 23-05-2024