રૂ.૩,૩૮,૪૭૬ કરોડ દેવું હતું તે વધીને વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪માં રૂ.૩,૮૧,૩૮૦ કરોડ : 13-02-2024

Tags: