રાહુલ ગાંધીને પોસ્ટરમાં વિકૃત દર્શાવતી ભાજપની હિંસક માનસિકતા : 06-10-2023