રાજ્યની ૧૫૦૦૦ સરકારી શાળામાં કોમ્પ્યુટરને ઈ-વેસ્ટ તરીકે જાહેર કરતા કોમ્પ્યુટર લેબને હવે તાળા લાગશે. : 13-10-2020