રાજીવ ગાંધી ભવન ખાતે લોકસભા વિપક્ષ નેતાશ્રી રાહુલ ગાંધી : 06-07-2024