રાજીવ ગાંધી ભવન ખાતે પત્રકાર પરિષદને સંબોધન : 30-01-2023