રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા તાલુકાના કોંગ્રેસ પક્ષ તરફથી : 17-02-2024