રાજકોટમાં કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે શક્તિસિંહજી ગોહિલ : 27-05-2024