યુનિવર્સિટીના પરીક્ષા એસેસમેન્ટ સેન્ટરમાંથી 28 ઉત્તરવાહીઓ ગૂમ. : 11-07-2023