‘મોસાળે મા પીરસનારી હોય’ તેમ છતાં ગુજરાતને : 31-01-2024