મોદી પરિવારના ભાજપાના ભાંગલા નેતાઓએ ભેગા મળીને ભાવનગર ભાંગ્યુ છે. – મનહર પટેલ : 29-06-2024