મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય માં આઠ-દસ વર્ષ થી નિવૃત થયેલા અધિકારીઓ-કર્મચારીઓ : 03-10-2023