મંત્રી શ્રી રમણ પાટકરના કપરાડા ખાતે ચૂંટણી ભાષણ પર કોંગ્રેસનો વાર, : 26-10-2020

Tags: