ભાજપ સરકારની લીપાપોથી વલણ પર આકરા પ્રહાર કરતા ડૉ. જયનારાયણ વ્યાસ : 22-09-2023