ભાજપ પાસે વોશિગ મશીન નહિ પરતું ‘મોટી લોન્ડ્રી’ છે. : 28-04-2024