ભાજપા સરકારે ગુજરાતને ગાંજાનુ ગુજરાત બનાવ્યુ. ક્યા છે કાયદો ? : 21-10-2023