ભાજપાના સંગઠન મહામંત્રીશ્રી દ્વારા મતદારોને શ્વાન સાથે સરખાવતા અપમાનજનક ટ્વીટ : 07-06-2024