ભાજપાના વધુ એક ‘જુમલા પત્ર’ પર પત્રકારો સાથે વાતચીત કરતા શક્તિસિંહ ગોહિલ : 14-04-2024