ભાજપના ભ્રષ્ટાચારમાં વધુ એક પૂલ તુટી પડ્યો. : 23-10-2023