બોટાદમા આરોગ્ય વિષયક સુવિધાથી બોટાદની જનતા પરેશાન…. : 04-10-2023