પ્રેસ અને મીડીયાના મિત્રોને સંબોધન કરતાં શ્રી શક્તિસિંહ ગોહિલ : 21-04-2024