પ્રખર ગાંધીવાદી ડૉ. સુશીલાબેન શેઠનું ૯૫ વર્ષની વયે દુઃખદ નિધન : 20-04-2023