પેટ્રોલ – ડીઝલનો સરકારી ટેક્ષ છતાં પણ સ્કુલ પરિવહન માટે કામ કરતા ૧,૨૫,૦૦૦ પરિવારો લાચાર: ડૉ. હિમાંશુ પટેલ : 23-10-2020