પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધી અને સરદારના ગુજરાતના પ્રવાસ આવેલા પ્રધાનમંત્રી : 26-09-2023