પીવા લાયક તો દૂર ગુજરાતની નદીઓના નીર ન્હાવા લાયક પણ નથી. : 05-04-2023

Tags: