પત્રકાર પરિષદને સંબોધન કરતા શ્રી જીગ્નેશ મેવાણી : 04-02-2023