દેશભરમાં મેડીકલ પ્રવેશ માટેની નીટ (NEET)ના ૨૪ લાખ વિદ્યાર્થી-વિદ્યાર્થીની : 07-06-2024