દેશનો ખેડુત હવે ડો સ્વામીનાથનના અહેવાલ અને MSP બાબતે : 15-02-2024