દેવિપૂજક સમાજના આગેવાનો વિધીવત રીતે કોંગ્રેસ પક્ષમાં જોડાયા. : 06-04-2024