તાલુકા કક્ષાએ જય ભારત સત્યાગ્રહનાં કાર્યક્રમમાં સંબોધન કરતા શ્રી જગદીશ ઠાકોર : 12-04-2023