જે નહેરમાં ૫૦ ટકા કરતા વધુ ખેડૂતોએ પાણી માટેના માંગણા પત્રકો ભરેલા હશે તે : 02-07-2020

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: