ગુજરાત સરકાર “ગુજરાત રાજ્ય કૃષિ સેવા આયોગ” ની રચના કરે – મનહર પટેલ : 18-06-2024