ગુજરાત સરકારના ગૃહરાજ્યમંત્રીશ્રી પત્રકાર પરિષદમાં “કિરણ પટેલને : 04-04-2023