ગુજરાત ભાજપ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ કોરોનાને જીતાડવા નીકળ્યા છે કે ભાજપને તે સમજાતુ નથી-જયરાજસિંહ : 11-08-2020

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: