ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ વિધાનસભા કોંગ્રેસ પક્ષના નેતા શ્રી અમિત ચાવડાનો જન્મદિવસ : 24-04-2023