ગુજરાત કોંગ્રેસની પ્રદેશ ચૂંટણી સમિતિ અને સ્ક્રીનીંગ કમીટીની અગત્યની બેઠક યોજાઈ. : 25-01-2024