ગુજરાતની ભાજપા સરકાર “મેઈડ ઈન ચાઈના” ના ૪૦,૦૦૦ જેટલા ટેબલેટ ૫૮ કરોડ રૂપિયાની માતબર રકમથી ખરીદી : 23-06-2020

Press Note

Instructions for Tablet Distribution and Tablet Tracking Software

39759Zone-DistwiseTabletDistribution

Tags: