ગુજરાતની જનતા ભણાવશે પાઠ, ગદ્દારો હારશે આઠે- આઠ: અમીત ચાવડા : 21-10-2020