ગુજરાતના ખેડૂતો બીટી કપાસના બિયારણના વેપારીઓથી પરેશાન : 10-10-2023