ગુજરાતના ખૂણે ખૂણેથી કોંગ્રેસમાં જોડાવા લોકો સક્રિય થઈ રહ્યા છે. : 21-10-2023