ગારીયાધાર ખાતે કોંગ્રેસ પક્ષનું વિશાળ સંમેલન મળ્યું. : 30-01-2024