ખોટા આંકડા કોના રાજ્ય સરકારના કે કેન્દ્ર સરકાર ? ભાજપ જવાબ આપે? : 04-01-2023